Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Domov pro seniory

Kapacita : 51 lůžek

Základní prohlášení:

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Služba je určena pro:

osoby, které dosáhly věku rozhodného k přiznání starobního, případně invalidního důchodu), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a:    

          • potřebují z důvodu trvalé změny zdravotního stavu a omezené soběstačnosti                                   podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb

          • potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo nepřetržitou                                 základní ošetřovatelskou péči.  

Sociální služba není určena:

          • osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách        

          • osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou

          • osobám, jejichž chronické či akutní psychické onemocnění vyžaduje léčení na
            lůžkovém oddělení specializovaného zdravotnického zařízení

Poslání poskytované služby

Základním posláním služby je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat nezávislost a soběstačnost a zajišťovat základní potřeby seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Veškerá činnost personálu směřuje k vytvoření příjemného prostředí tak, aby se co nejvíce přibližovalo přirozenému sociálnímu prostředí seniorů.

Cíle poskytované služby

Zásadním cílem služby je pomáhat seniorům řešit jejich nepříznivou zdravotní či sociální        situaci, podporovat je v maximálně možné míře soběstačnosti, pomáhat jim při rozvíjení        osobních zájmů a schopností a podporovat je při začleňování do prostředí našeho domova    a pomáhat jim rozvíjet přirozené mezilidské vztahy.

Zásady poskytované služby

        - Respektování individuality každého uživatele: zdůrazňujeme individuální volbu
          každého uživatele, respektujeme individuální přání, schopnosti a zdravotní stav                              uživatele.  

        - Poskytování přiměřené podpory:  zdůrazňujeme podporu v takové formě
          a rozsahu, aby podporovala uživatele v co největší míře soběstačnosti.  

        - Dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům:  zapojujeme uživatele                        do procesu plánování a hodnocení služby.    

        - Dodržování odborného a profesionálního přístupu všech                                                                           zaměstnanců: zaměstnanci si průběžně rozšiřují odborné znalosti a dovednosti
           a rozvíjejí osobnostní vlastnosti a schopnosti prostřednictvím skupinových
           a individuálních sebezkušenostních aktivit. 

Místo poskytované služby

  • Onšov 1, 395 01 Pacov – kapacita 51 lůžek 

Doba poskytované služby

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domov
pro seniory jsou zajišťovány dle § 49 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V případě zájmu podání žádosti prosím kontaktujte sociálního pracovníka organizace.

Ceník Onšov 2023

Domov Jeřabina 21 Domov Jeřabina 22 Domov Jeřabina 23 Domov Jeřabina 24

Děkujeme za podporu