Navigace

Obsah

eu

Základní informace

 

Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb

registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001892

 

 

Domov Jeřabina Pelhřimov, p. o. se v roce 2016 zapojil do projektu výzvy Transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Tento projekt je realizován od 1. 9. 2016 po následující 3 roky z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Evropské unie (předpokládané ukončení 31. 8. 2019).

Projekt se zaměřuje na aktivitu – identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele se specifickými potřebami nově vzniklých služeb. Projekt podpoří kompetence pracovníků, kteří jsou cílovou skupinou tohoto projektu, viz níže.

Cíl projektu: zajišťování a poskytování sociální služby u osob s mentálním postižením a poruchami v chování nebo rizikovým chováním a u klientů s autismem s důrazem na začleňování do společnosti na základě odborných metod a postupů, podpora personálního zajištění a odborné připravenosti, informovanost veřejnosti o uživatelích služby s cílem odstranění předsudků

Cílová skupina: primární – pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Sekundární – osoby s mentálním postižením nebo autismem a rizikovým chováním, lidé s poruchami autistického spektra a lidé s mentálním postižením a poruchami chování v oblasti sociálně patologických jevů

 

Klíčové aktivity:

Podpora uplatnění klientů na volném trhu práce – vyhledávání volných pracovních míst a registrace na Úřad práce mezi uchazeče o zaměstnání klientů, kteří mají vytvořené pracovní návyky a jejichž zdravotní stav to umožňuje, kulatý stůl pro zástupce podnikatelských subjektů z důvodu informovanosti o možnosti zaměstnávání lidí s mentálním postižením

Odborné vzdělávání pracovníků – akreditované vzdělávání pro pracovníky v přímé péči zaměřené na zvýšení kompetencí pracovníků potřebných k inkluzi klientů do běžné společnosti a podpoře jejich samostatnosti

Zvýšení kompetencí klientů směřujících k sociálnímu začleňování – vytvoření metodik práce, zvýšení komunikačních dovedností sekundární cílové skupiny.

Vyhodnocování úspěšnosti přechodu jednotlivých uživatelů do nové služby – vypracování metodiky evaluace a evaluačních dotazníků, provedení analýzy současného stavu a vypracování souhrnné informace o změnách v oblasti soc. začleňování

Zvýšení nabídky sociálních služeb komunitního charakteru prostřednictvím zabezpečení odborných pracovníků – zajištění odborného poskytování psychologických služeb pro klienty, kteří mohou mít potíže s obavami z nového způsobu života

Informování a zapojování veřejnosti – realizace kulatého stolu pro zastupitele obcí s cílem diskuze a řešení možných společných problémů, semináře pro opatrovníky, workshopy v ZŠ, besedy pro občany, Dny otevřených dveří

 

Výstupy projektu:

Zvýšení kompetencí pracovníků poskytujících soc. službu v inkluzi klientů do společnosti, vytvoření podmínek pro začlenění klientů do běžného prostředí, poskytnutí podpory při zvládání výzev běžného dne, uplatnění na trhu práce, zapojení do zájmových spolků a přijímání důsledku rozhodování se, vytvoření podmínek pro odborné poskytování psychologických služeb pro klienty, zvýšení obslužnosti, vytvoření metodik práce pro zvýšení sociálního začleňování a vytvoření metodiky evaluace a jejího provádění v praxi.

 

 • Realizace 2 kulatých stolů pro potencionální zaměstnavatele
 • Spolupráce s Úřadem práce v rámci poskytování podpory klientům při registraci na Úřadu práce – 5 klientů, vyhledávání vhodných pracovních míst
 • Proškolení pracovníků v sociálních službách – 26 (+2) osob, 10 vzdělávacích témat
 • Vzdělávání managementu – 7 osob – 4 vzdělávací témata
 • Supervize – 26 pracovníků v sociálních službách, 18 x
 • Vypracování metodik práce podporující začlenění klientů do společnosti a uplatnění se na volném trhu práce: 60 metodik
 • Seznámení pracovníků v přímé péči s nově vypracovanými metodikami práce – 27 pracovníků
 • Nácvik komunikačních dovedností s pomocí alternativní a augmentativní komunikace – 6 klientů
 • Využití strukturovaného učení zaměřeného na rozvoj kognitivních vlastností, soběstačnosti v sebeobsluze, péči o své prostředí, vyřizování osobních záležitostí, společensky přijatelného chování, samostatnosti umožňující volný pohyb klienta apod. s využitím nově vypracovaných metodik práce – 6 klientů
 • Podpory orientace v čase – 12 klientů
 • Podpory v rozhodování – 18 klientů
 • Vypracování metodiky evaluace včetně přípravy dotazníků – 1 kus
 • Provedení analýzy současného stavu v oblasti sociálního začleňování klientů po zahájení projektu – 1 kus
 • Vypracování souhrnné informace o provedených změnách v oblasti sociálního začleňování klientů – 1 kus
 • Zapojení psychologa na 0,1 úvazku s cílem vytvořit podmínky pro odborné poskytování psychologických služeb
 • Realizace kulatých stolů pro zastupitele obcí – 3x
 • Realizace workshopů v Základních školách – 3x
 • Dny otevřených dveří – 3x