Navigace

Obsah

Domov pro seniory

 

Kapacita : 49 lůžek

 

Základní prohlášení:

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Služba je určena pro:

osoby, které dosáhly věku rozhodného k přiznání starobního, případně invalidního důchodu), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a:    

          • potřebují z důvodu trvalé změny zdravotního stavu a omezené soběstačnosti                      podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb

          • potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo nepřetržitou                    základní ošetřovatelskou péči.  

 

Sociální služba není určena:

          • osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách        

          • osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou

          • osobám, jejichž chronické či akutní psychické onemocnění vyžaduje léčení na
            lůžkovém oddělení specializovaného zdravotnického zařízení

 

Poslání poskytované služby

Základním posláním služby je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat nezávislost a soběstačnost a zajišťovat základní potřeby seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Veškerá činnost personálu směřuje k vytvoření příjemného prostředí tak, aby se co nejvíce přibližovalo přirozenému sociálnímu prostředí seniorů.

 

Cíle poskytované služby

  • Zásadním cílem služby je pomáhat seniorům řešit jejich nepříznivou zdravotní či sociální situaci, podporovat je v maximálně možné míře soběstačnosti, pomáhat jim při rozvíjení osobních zájmů a schopností a podporovat je při začleňování do prostředí našeho domova a pomáhat jim rozvíjet přirozené mezilidské vztahy.

Zásady poskytované služby

        - Respektování individuality každého uživatele: zdůrazňujeme individuální volbu
           každého uživatele, respektujeme individuální přání, schopnosti a zdravotní stav                 uživatele.  

        - Poskytování přiměřené podpory:  zdůrazňujeme podporu v takové formě
           a rozsahu, aby podporovala uživatele v co největší míře soběstačnosti.  

        - Dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům:  zapojujeme uživatele             do procesu plánování a hodnocení služby.    

        - Dodržování odborného a profesionálního přístupu všech                                                           zaměstnanců: zaměstnanci si průběžně rozšiřují odborné znalosti a dovednosti
           a rozvíjejí osobnostní vlastnosti a schopnosti prostřednictvím skupinových
           a individuálních sebezkušenostních aktivit. 

 

Místo poskytované služby

  • Onšov 1, 395 01 Pacov – kapacita 51 lůžek 

 

Doba poskytované služby

24 hodin denně , 365 dnů v roce

 

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domov
pro senioryí jsou zajišťovány dle § 49 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

V případě zájmu podání žádosti prosím kontaktujte sociálního pracovníka organizace.